โรงเรียนจอมทอง โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

โรงเรียนจอมทอง โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

บทนำ

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและก่อให้เกิดปัญหาตามมาต่อเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชน ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำ “โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไปได้ กวดขันนักเรียนของตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

จากประสบการณ์การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พบว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้งานสำเร็จประการหนึ่งคือ คน (ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ นักเรียนแกนนำ) มีจิตใจมุ่งมั่น (Heart) มีความคิดสร้างสรรค์ (Head) และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ (Hand) แต่งานต่อต้านยาเสพติดจะสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องได้ ต้องมีระบบการบริหารจัดการและการ ตรวจสอบที่ดีมาสนับสนุนด้วย (ระบบดีคนดี-งานสำเร็จและยั่งยืน) รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เยาวชนมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเสพติดที่มายั่วยวนยั่วยุ

จากกรอบความคิดดังกล่าวข้างต้นและการได้ดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำ “มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualifications for Anti-Drug Policy หรือ QAD)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปบริหารจัดการกิจกรรมต้านยาเสพติดให้มีประสิทธิผลต่อไป

เอกสารโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD)

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้าน ยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) เป็นข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ข้อกำหนดของกิจกรรมในการต้านยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของประเภทของ กิจกรรมนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาร่างกาย

กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและความรู้สึกนึกคิด เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุ และชักจูงให้เข้าหายาเสพติด เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นผลดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม

กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับความชอบและความถนัดของเด็กในด้านต่างๆ สำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

ข้อกำหนดด้านบุคลากรในการดำเนินงานต้านยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ

ข้อกำหนดด้านเอกสาร ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารเหล่านี้เป็นอย่างน้อย คือ

นโยบายการต้านยาเสพติด

คู่มือปฏิบัติในการต้านยาเสพติด

การวางแผนในการดำเนินกิจกรรม

ดัชนีควบคุมเอกสาร

ข้อกำหนดในการดำเนินงาน สถานศึกษาจำเป็นจะต้องดำเนินงานมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด โดยนำกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างครบวงจรเป็นหลักในการทำงาน คือ P D C A (Plan – Do – Check – Action)

P (Plan) หมายถึง การวางแผนในการต้านยาเสพติด

D (Do) หมายถึง ดำเนินกิจกรรมตามแผน

C (Check) หมายถึง ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงาน

A (Action) หมายถึง การวิเคราะห์ผลและกำหนดแนวทางเพื่อการปรับแก้ไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษานั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 มีกิจกรรมต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา

ขั้นที่ 2 มีกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง

ขั้นที่ 3 มีกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

การพิจารณากิจกรรมคุณภาพ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ (สมอง) กิจกรรมที่ส่งเสริมความอดทน (กาย) และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีความอดกลั้น(จิต)ต่อยาเสพติดที่มายั่วยวนยั่วยุ รวมทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนมีกิจกรรมคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับความชอบและความถนัดของเด็กในด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

โดยกิจกรรมจะสามารถกลายเป็นกิจกรรมคุณภาพได้นั้น จะต้องเป็นกิจกรรม ที่พัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ สมอง กาย จิต และเป็นกระบวนการในการดูแลเยาวชน (เด็ก) ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาได้จากการติดตามประเมินผล รวมทั้งเน้นความครบวงจรตามวงจร Deming Cycle คือ P D C A และหลักการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

ผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นอย่างน้อย คือ เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการต้านยาเสพติดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าร่วมโครงการและดำเนิน กิจกรรมการต้านยาเสพติดของสถานศึกษาด้วยความทุ่มเทและต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ที่สำนักงานอาสากาชาดได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านยาเสพติด จะส่งผลให้สถานศึกษานั้น ๆ เป็นสถานศึกษา ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะนำไปสู่การที่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาเจริญเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในการศึกษาและอาชีพการงานต่อไป

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

ขอบข่าย

1.1 ข้อกำหนดนี้กำหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ หลักเกณฑ์การให้การรับรอง การรับรอง เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การอุทธรณ์การร้องเรียนและการโต้แย้ง การ ยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

1.2 ข้อกำหนดนี้ใช้สำหรับการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษาเท่านั้น

นิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualifications for Anti-Drug Policy : QAD) หมายถึง ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางและควบคุมในเรื่องคุณภาพของการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

2.2 การรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถของบุคคลในสถานศึกษาทั้งระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

2.3 หลักเกณฑ์การให้การรับรอง หมายถึงเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาให้การรับรองบุคคลดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

2.4 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ผู้ประสงค์ที่จะขอรับการรับรองตามที่สถานศึกษาเสนอรายชื่อ

2.5 ผู้ที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอการรับรองที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองจากสำนักงานอาสากาชาด

2.6 คณะกรรมการตัดสินต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด หมายถึง คณะบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภากาชาดไทยให้เป็นผู้ตัดสิน การพักใช้และเพิกถอนการรับรอง การเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นฯ

2.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาตัดสินการขอรับรองตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการตัดสินต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ให้เป็นผู้พัฒนาในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด การเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นฯ กลั่นกรองผลการตัดสินให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย ยกเลิกการรับรอง การเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ

2.8 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจ หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

2.9 การตรวจเยี่ยม หมายถึง การเข้าพบและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้มีการดำเนินงานตาม มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา และพิจารณาบุคคลของสถานศึกษาที่ยื่นขอการ เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น โดยผู้ตรวจเยี่ยมจะเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งสำหรับการขอรับรองตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด การพิจารณากิจกรรมคุณภาพและการพิจารณาบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด สำหรับการรักษาสถานภาพผู้ตรวจเยี่ยมจะเข้าตรวจเยี่ยม 1- 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

2.10 การตรวจเยี่ยม หมายถึง การเข้าพบและให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้มีการดำเนินงานตามมาตร ฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา และพิจารณาบุคคลของสถานศึกษาที่ยื่นขอการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานการต้านยาเสพติด โดยเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2.11 คณะผู้ตรวจเยี่ยม หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานอาสากาชาดเพื่อทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม

2.12 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาที่สำนักงานอาสากาชาด คณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณา และต้องการให้สำนักงานอาสากาชาด/คณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการทำการทบทวน

2.13 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสำนักงานอาสากาชาด/คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการ คณะพิจารณาอุทธรณ์ผู้ได้รับการรับรองผู้ตรวจเยี่ยม

2.14 การโต้แย้ง หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการใด ๆ ของสำนักอาสากาชาด และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้

การสมัคร

3.1 สถานศึกษาสามารถเสนอรายชื่อบุคลากรทุกระดับ และขอรับใบสมัครได้จากสำนักงานอาสากาชาด หรือขอรับได้จากคณะผู้ตรวจเยี่ยม ภายหลังที่สถานศึกษายื่นขอสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบ QAD แล้วเป็นเวลา 3 เดือน

3.2 ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความเป็นจริงแล้วส่งกลับมายังสำนักงานอาสากาชาด

3.3 รอฟังการพิจารณาผลการกลั่นกรอง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงานในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ในการพิจารณาผู้สมัครดังกล่าวนั้น คณะผู้ตรวจเยี่ยมซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานตามระบบ QAD จะเป็นผู้ทำการ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล และตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละครั้งที่นัดหมายกับสถานศึกษา

สำนักงานจะประกาศผลการตัดสินบุคคลส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด พร้อมกับผลการตัดสินเกณฑ์มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา

4.1.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

4.1.2 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการต้านยาเสพติด และประกาศนโยบายพร้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

4.1.3 บริหารจัดการ ทรัพยากรให้เพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

4.2 ครูแกนนำ

4.2.1 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผ่านการอบรมหลักสูตรการต้านยาเสพติดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

4.2.2 เข้าร่วมโครงการ และดำเนินกิจกรรมการต้านยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและมีความเข้าใจในโครงการต่อต้านยาเสพติด

4.2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์กิจกรรมเพื่อนำไปสู่กิจกรรมที่สร้างให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างทางปัญญา ความอดทน ความเสียสละ คุณธรรมและจริยธรรมของเพื่อนครู และนักเรียน

4.2.4 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโครงการต้านยาเสพติด อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครู และนักเรียน

4.2.5 จำนวนในการสมัคร

1) ถ้าสมัครเป็นรายบุคคล มีจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 2% ของจำนวนครูทั้งหมด

2) ถ้าสมัครเป็นคณะ มีจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 5% ของจำนวนครูทั้งหมด
*(หมายเหตุ : ถ้าสมัครเป็นคณะ สถานศึกษาใดมีจำนวนครูไม่ถึง 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน ถ้าจำนวนครูมากกว่า 100 คน ให้คิดตามเกณฑ์ข้างต้น)

 

4.3 นักเรียนแกนนำ

4.3.1 ผ่านการอบรมตามหลักสูตร โครงการอาสากาชาดนักเรียนแกนนำ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรการต้านยาเสพติด

4.3.2 เข้าร่วมโครงการ และดำเนินกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและมีความเข้าใจในโครงการต่อต้านยาเสพติด

4.3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์กิจกรรม เพื่อนำไปสู่กิจกรรมที่สร้างให้เกิดกระบวนการ เสริมสร้างทางปัญญา ความอดทน ความเสียสละ คุณธรรมและจริยธรรมของเพื่อนนักเรียน

4.3.4 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโครงการการต้านยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียน

4.3.5 จำนวนในการสมัคร

1) ถ้าสมัครเป็นรายบุคคล มีจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 2 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เป็นสมาชิกในชมรมที่ดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด

2) ถ้าสมัครเป็นคณะ มีจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เป็นสมาชิก ในชมรมที่ดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด
*หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดจะต้องดำเนินงานต้านยาเสพติดตามข้อกำหนดด้านบุคคลากร

หลักเกณฑ์การให้การรับรอง

สำนักงานอาสากาชาดได้จัดให้มีการพิจารณาและรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยา-เสพติดขึ้น โดยเห็นว่าบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานต้านยาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผล ในการพิจารณาบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดนั้น สำนักงานอาสากาชาดได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจเยี่ยมเป็นผู้พิจารณา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้การรับรองดังนี้

5.1 พิจารณาความครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแต่ละระดับ

5.2 พิจารณาความสามารถของผู้ขอการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดด้านบุคลากร ซึ่งอยู่ในเอกสารข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา ว่าครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

การรับรอง

6.1 สำนักงานอาสากาชาดดำเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่สำนักงานฯ ได้ประกาศและ/หรือตาม ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

6.2 การขอรับการรับรอง ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อบุคคลและยื่นคำขอต่อสำนักงานอาสากาชาดพร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ อ้างอิงประกอบการพิจารณา ตามแบบคำขอการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ตามที่สำนักงานฯ กำหนด

6.3 เมื่อได้รับคำขอแล้ว สำนักงานฯ จะดำเนินการดังนี้

6.3.1 พิจารณาคำขอและรายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นคำขอ หากมีรายละเอียดที่ จำเป็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไข สำนักงานฯ จะทำการแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบ

6.3.2 ผู้ตรวจเยี่ยมจะพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นขอและสรุปข้อคิดเห็นนำเสนอ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้การ รับรองและขออนุมัติการรับรองต่อ คณะกรรมการฯ

6.3.3 เมื่อ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้การรับรองแล้ว สำนักงานฯ จะออกใบรับรองบุคคลดีเด่น ส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง

ผู้ที่ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1 ต้องไม่นำใบรับรองไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสำนักงานอาสากาชาดหรืออ้างถึงการรับรอง ซึ่งสำนักงานอาสากาชาดอาจพิจารณาได้ว่า ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

7.2 ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานอาสากาชาดในการตรวจเยี่ยมและการตรวจประเมินทุกครั้ง

7.3 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองให้แก่สำนักงานอาสากาชาดเมื่อได้รับการร้องขอ

การอุทธรณ์

8.1 ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานอาสากาชาดมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการดำเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน

8.2 คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานอาสากาชาดได้รับคำอุทธรณ์

8.3 ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่

8.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การร้องเรียน

การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

ข้อโต้แย้ง

ข้อโต้แย้ง อาจทำได้โดยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา และหากผู้โต้แย้งไม่พึงพอใจในคำตอบ/ คำแนะนำ สามารถดำเนินการเป็นข้อร้องเรียน หรือคำอุทธรณ์ได้

อื่น ๆ

11.1 สำนักงานอาสากาชาดไม่รับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

11.2 สำนักงานอาสากาชาดจะทำการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาสากาชาด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

 

ข้อกำหนดทั่วไป
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา

ขอบข่าย

1.1 ข้อกำหนดนี้กำหนดนิยาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดเพื่อให้ สถานศึกษาที่จะขอการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

1.2 ข้อกำหนดนี้ใช้สำหรับการดำเนินงานการต้านยาเสพติดของสถานศึกษาเท่านั้น

นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดมีดังต่อไปนี้

2.1 มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualifications for Anti-Drug Policy : QAD) หมายถึง ระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางและควบคุมในเรื่องคุณภาพของการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

2.2 สำนักงานอาสากาชาด หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดของสภากาชาดไทยที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

2.3 สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจ หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

2.4 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่บริหารงานต้านยาเสพติดของสถานศึกษา ให้ เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาและข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสำนัก งานอาสากาชาด

2.5 ครูแกนนำ หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทำหน้าที่ดำเนินงานต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

2.6 นักเรียนแกนนำ หมายถึง นักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูแกน นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการต้านยาเสพติด

ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

หมายถึง ข้อกำหนดของระบบการต้านยาเสพติดซึ่งสำนักงานอาสากาชาดกำหนดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต้านยาเสพติด ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่

3.1 ข้อกำหนดขอบข่ายของผู้เกี่ยวข้องในการต้านยาเสพติด

3.2 ข้อกำหนดของกิจกรรมในการต้านยาเสพติด

3.3 ข้อกำหนดด้านบุคลากร

3.4 ข้อกำหนดด้านเอกสาร

3.5 ข้อกำหนดในการดำเนินงาน

ขอบข่ายของผู้เกี่ยวข้องในการต้านยาเสพติด

ในการดำเนินการต้านยาเสพติดให้ได้ผลนั้นจะต้องประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการร่วมมือและประสานงานกัน ซึ่งประกอบด้วย

4.1 สถานศึกษา ครอบคลุมถึง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ภายในสถานศึกษา

4.2 ผู้ปกครอง ครอบคลุมถึง ผู้ดูแลนักเรียน เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้อุปการะ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับสถานศึกษานั้น

4.3 ชุมชน ครอบคลุมถึง ประชาชนหรือบุคคลอื่นที่พักอาศัยอยู่รอบข้างสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้ง เอกชนและรัฐบาล รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบข้างสถานศึกษา

ข้อกำหนดของกิจกรรมในการต้านยาเสพติด

การดำเนินการต้านยาเสพติดนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมา ถือเป็นหัวใจสำคัญของมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ นั้นจะบอกถึงระดับคุณภาพและขอบข่ายของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต้านยาเสพติด ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการให้การรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา ทั้งนี้ ข้อกำหนดของกิจกรรมในการต้านยาเสพติด ประกอบด้วย

5.1 ขอบข่ายของกิจกรรม เป็นการกำหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น โดยอาศัยข้อกำหนดขอบข่ายของผู้เกี่ยวข้องในการต้านยาเสพติดใน ข้อ 4 เป็นแนวทางในการกำหนดขอบข่ายของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

5.1.1 กิจกรรมภายในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และอื่นๆ ที่อยู่ภายในสถานศึกษา

5.1.2 กิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง เป็นการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาร่วมตามวงจร Deming Cycle (P D C A) ในการดำเนินงานต้านยาเสพติดของสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อการต้านยาเสพติดดีขึ้นและให้ความเอาใจใส่กับบุตรหลานของตนเองมากขึ้น

5.1.3 กิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เป็นการขยายขอบข่ายของกิจกรรมให้กว้างขึ้น โดยให้ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ให้รวมทั้งกิจกรรมที่ดำเนินทั้งในและนอกโรงเรียนด้วย เนื่องจากยาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้ามาในชุมชนนั้น มีโอกาสที่จะมาถึงนักเรียนในสถานศึกษาได้ ดังนั้นหากมีการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นก็จะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ซึ่งจะทำให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด

5.2 ประเภทของกิจกรรม เป็นการแบ่งกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากผลของกิจกรรมนั้น แบ่งออกเป็น

5.2.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนากายและสมอง เป็นกิจกรรมในระดับพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองและ ชุมชนรอบข้าง ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและวิธีการป้องกัน

5.2.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและความรู้สึกนึกคิด เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความอดทนและอดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วยุและชักจูงไม่ให้เข้าหา ยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เน้นถึงการปฏิบัติและฝึกฝนเป็นประจำจนเป็นนิสัยเพื่อให้มีจิตใจที่แน่วแน่และมั่นคงถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาก็ตาม และเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นผลดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และสังคม

5.2.3 กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับความชอบและความถนัดของเด็กในด้านต่างๆ สำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

5.3 จำนวนกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ในการต้านยาเสพติดจะต้องมีจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละภาค/ ปีการศึกษา โดยสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษายื่นขอรับรองมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดจากสำนักงานอาสากาชาด กิจกรรมจะต้องครอบคลุมตามข้อกำหนดขอบข่ายของกิจกรรม ข้อ 5.1 และประเภทของกิจกรรมข้อ 5.2 แนวทางในการกำหนดจำนวนกิจกรรมการต้านยาเสพติดของสถานศึกษามีดังนี้

5.3.1 สถานศึกษาที่เพิ่งเริ่มโครงการต้านยาเสพติด ประเภทกิจกรรมจะเน้นที่การเสริมสร้างด้าน ร่างกายและความรู้ ส่วนจำนวนกิจกรรมขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรของสถานศึกษานั้น

5.3.2 สถานศึกษาที่มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต้านยาเสพติดมากกว่า 1 ปีการศึกษาและยื่นขอการรับรองมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดจากสำนักงานอาสากาชาด จะต้องกำหนดแผนกิจ-กรรมให้มีประเภทของกิจกรรมทั้ง 2 ประเภทได้แก่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านร่างกาย ความรู้ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด สำหรับจำนวนกิจกรรมนั้น ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การให้การรับรองซึ่งอยู่ในเอกสาร “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของสถานศึกษา”

5.4 การออกแบบกิจกรรม หมายถึงแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในการต้านยาเสพติดเพื่อให้ กิจกรรมนั้นมีประโยชน์และคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ผู้บริหารต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการออกแบบกิจกรรมให้ชัดเจน โดยปกติครูแกนนำจะเป็นผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนในการออกแบบกิจกรรมประกอบด้วย

5.4.1 วิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษาและพิจารณามาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ของสำนักงานอาสากาชาด เพื่อกำหนดโครงสร้างของประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมกับภาคการศึกษา

5.4.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ระยะเวลาของกิจกรรม คณะทำงาน งบประมาณ การวัดผล ผลลัพธ์และเป้าหมายที่ต้องการ

5.4.3 สำรวจความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ได้แก่คณะทำงาน นักเรียนแกนนำ หรือกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมนั้นและข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน ซึ่งนำเด็กไปสู่ความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรม

5.4.4 เมื่อกำหนดกิจกรรมและแผนงานทั้งหมดแล้ว ผู้รับผิดชอบนำเสนอขอนุมัติจากผู้บริหาร

ข้อกำหนดด้านบุคลากร

ในการดำเนินงานต้านยาเสพติดนั้น สถานศึกษาต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรระดับต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อให้นโยบายและแผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมา ถูกนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรในการดำเนินงานต้านยาเสพติดประกอบด้วย

6.1 ผู้บริหาร

6.1.1 กำหนดนโยบายและเป้าหมายการต้านยาเสพติด

6.1.2 กำหนดโครงสร้างขององค์กรและแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำเนินงานต้านยาเสพติด

6.1.3 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

6.1.4 กำหนดให้มีการประชุมทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

6.1.5 ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

6.1.6 ขยายขอบเขตของการดำเนินงานการต้านยาเสพติดไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่รอบ ๆ สถานศึกษา

6.1.7 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนที่อยู่รอบข้างเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต้านยาเสพติด

6.2 ครูแกนนำ

6.2.1 จัดทำแผนงานและกิจกรรมประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติการดำเนินงานและงบประมาณ

6.2.2 ควบคุมการดำเนินงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

6.2.3 ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด และให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.3

6.2.4 จัดหาทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

6.2.5 พัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติด และมีความรู้มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.2.6 สอดส่องและดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ต้องรีบหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

6.2.7 ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนที่อยู่รอบข้างเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต้านยาเสพติด

6.2.8 ขยายแนวร่วมในการดำเนินการต้านยาเสพติดไปยังเพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรอบข้าง

6.3 นักเรียนแกนนำ

6.3.1 ดำเนินการตามแผนงานและกิจกรรมประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากครูแกนนำ

6.3.2 เสนอความคิดของรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการต้านยาเสพติด

6.3.3 ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนในด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต้านยาเสพติด

6.3.4 พัฒนาตนเองในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.3.5 สอดส่องและดูแลเพื่อนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพื่อนที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ต้องรีบแจ้งให้ครูแกนนำทราบทันที

6.3.6 ขยายแนวร่วมในการดำเนินการต้านยาเสพติดไปยังเพื่อนนักเรียน

ข้อกำหนดด้านเอกสาร

การจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสาร เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานต้านยาเสพติดมีความต่อเนื่อง มีหลักฐานและร่องรอยของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงในภายหลังได้ ข้อกำหนดด้านเอกสารระบบการต้านยาเสพติด ประกอบด้วย

7.1 เอกสารที่ต้องจัดทำ

7.1.1 นโยบายต้านยาเสพติด อธิบายถึงแนวคิด วิธีการ และเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1.2 คู่มือปฏิบัติในการต้านยาเสพติด อธิบายถึงวิธีการดำเนินการในการต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

7.1.3 เอกสารประกอบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานในการดำเนินกิจกรรม

7.2 การควบคุมเอกสาร สถานศึกษาต้องมีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ การต้านยาเสพติด โดยยึดหลักในการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานเป็นสำคัญ ดังนี้

7.2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการอนุมัติเอกสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการต้านยาเสพติด

7.2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการต้านยาเสพติด โดยผู้รับผิดชอบจะทำหน้าที่

7.2.3 เอกสารทุกฉบับต้องระบุหมายเลขเอกสาร วันที่ มีผลบังคับใช้ วันที่สิ้นสุด (ถ้ามี) ลายเซ็น ผู้อนุมัติ

ข้อกำหนดในการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดสำหรับสถานศึกษานั้น หมายถึงขั้นตอนต่างๆ ใน การปฏิบัติงานสำหรับการต้านยาเสพติด ซึ่งสำนักงานอาสากาชาดได้นำกระบวนการ PDCA (Plan–Do-Check-Action) หรือ Deming cycle ซึ่งเป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานต้านยาเสพติดของสถานศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดในการดำเนินงานประกอบด้วย

8.1 การกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการต้านยาเสพติด

8.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดนโยบายในการต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาให้ชัดเจนโดยนโยบายต้องแสดงถึงเจตจำนงหรือความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนภายในสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติดและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดของสำนักงานอาสากาชาด

8.1.2 มีการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดขึ้น โดยการกำหนดเป้าหมายนั้นจะต้องมีกำหนดเวลาและสามารถวัดได้

8.1.3 มีการถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง กลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน

8.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งบุคลากรในการดำเนินงาน

8.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการต้านยาเสพติดและแต่ง ตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบตามหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ทุกระดับทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความตั้งใจของบุคลากร

8.2.2 กำหนดอำนาจ หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของบุคลากร

8.2.3 มีการจัดตั้ง “ชมรมที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับการต่อต้านสิ่งเสพติด” และผู้รับผิดชอบ ในระดับต่างๆ เพื่อการขยายเครือข่ายสมาชิกในการต้านยาเสพติดทั้งกายในและภาย นอกสถานศึกษา

8.2.4 พิจารณาความสัมพันธ์ของงานในโครงสร้างองค์กร การทำงานและความเกี่ยวข้องร่วมกัน ของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเพื่อการต้านยาเสพติด

8.2.5 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา โดยมีการกำหนดหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการต้านยาเสพติดของสถานศึกษา

8.3 วางแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ในการต้านยาเสพติด (Plan)

สถานศึกษาโดยผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารต้องจัดทำแผนงานประจำปีเพื่อดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 5.4 มีแนวทางดังนี้

8.3.1 กำหนดรูปแบบโครงการ / กิจกรรมเพื่อการต้านยาเสพติดให้สอดคล้องกับนโยบาย และข้อกำหนดของกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

8.3.2 กำหนดปริมาณงานในโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างมี คุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแผน

8.3.3 การจัดทำแผนต้องกำหนดหัวข้อของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยในแต่ละกิจกรรม ต้องระบุผู้รับผิดชอบ/คณะทำงานของกิจกรรมนั้น งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนิน การ วิธีการวัดผล รวมทั้งรายละเอียดตามข้อ 5.4.1 – 5.4.4

8.3.4 พิจารณากิจกรรมที่กำหนดขึ้นว่าจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระบบต้านยา เสพติด รวมทั้งนโยบายของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น

8.3.5 กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นนั้น ได้มีการสำรวจความเห็นและความคาดหวังจากกลุ่ม เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ

8.3.6 เสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณต่อผู้บริหารสถานศึกษา

8.3.7 การจัดทำแผนนั้น ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นและได้รับอนุมัติก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ

8.4 ดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม (Do)

8.4.1 ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานต้องดำเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้

8.4.2 มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ มอบหมายงานชี้แจงผู้ร่วม งานให้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ การบันทึกผล การทบทวนแผนงาน และการประเมินผลแผนงานนั้น

8.4.3 มีการบันทึกผลการดำเนินงานและการวัดผลที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อตรวจสอบภายหลังได้

8.5 ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)

8.5.1 ผู้รับผิดชอบนโยบายและผู้รับผิดชอบแผนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

8.5.2 ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาจะทำการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานทุกแผนงานที่ได้มีการดำเนินการ โดยตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ผลการดำเนินงาน แล้วสรุปผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

8.6 การวิเคราะห์ผลและกำหนดแนวทางเพื่อการปรับแก้ไข (Action)

8.6.1 ผู้รับผิดชอบนโยบายและผู้รับผิดชอบแผนงาน ร่วมกับผู้ร่วมงาน จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและจากกลุ่มของตนเองเพื่อสรุปปัญหาและค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา

8.6.2 เมื่อทราบปัญหาและสาเหตุแล้ว ให้กำหนดวิธีการในการดำเนินงานใหม่ นำเสนอผู้ บริหารซึ่งจะนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s