โครงการ มอบน้ำใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว ปี 56

1.      ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ      มอบน้ำใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว ปี 56

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจอมทอง

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงสภาพมากมายเกิดขึ้น ทำให้เกิดภาวะอากาศร้อน ภาวะหมอกควัน ภาวะน้ำท่วม ด้วยสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนี้เอง ทางงานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเพื่อมอบให้กับพี่น้อง ชนเผ่ากะเหรี่ยงที่อยู่บนพื้นที่สูงประสบปัญหาภาวะอากาศหนาวในปี 2555 นี้ โดยมีการจัดรับบริจาคและรวบรวมตามจุดต่าง ๆ เช่น ให้คณะกรรมการนักเรียน เดินออกกล่องเพื่อรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ที่ยังมีประโยชน์ เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีฐานะค่อนข้างยากจน เพื่อให้ความอบอุ่นจากน้ำใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทางงานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อนำเก็บรวบรวมเครื่องกันหนาว สิ่งของ จากเพื่อน ๆ และผู้มีจิตศรัทธาบุคคลทั่วไป

๒. เพื่อบรรเทาอากาศหนาวกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนบนพื้นที่สูง

๓. เพื่อนำสิ่งของไปแจกให้กับพี่น้องบนพื้นที่สูง

๔. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการจิตอาสาของนักเรียนในงานสภานักเรียน

๕. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานและภาวะการเป็นผู้นำของนักเรียน

2.       ระยะเวลาดำเนินโครงการ ( ระบุวัน/เดือน/ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ)

วันที่ 4- 6 มกราคม 2556

3.       แผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการทำงาน (ให้ระบุวันที่ ในช่องเดือนที่ดำเนินโครงการ)

ขั้นตอนการทำงาน ปีการศึกษา  2555
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
๑. ประชุมวางแผนโครงการ / อนุมัติโครงการ 9-23    
๒. ประชุมคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน 22-25    
๓. ดำเนินงานตามโครงการ   4-6  
๔. ติดตามผลการดำเนินงาน   15-22  
๕. สรุปประเมินผลโครงการ     12-18

4.      สถานที่ดำเนินโครงการ

โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน

5.      เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/รายละเอียด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ/เชิงเวลา/ค่าใช้จ่าย
๑. นักเรียนสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน มีส่วนรวมในโครงการ 57 คน
๒. ครูที่ปรึกษามีส่วนรวมในโครงการ 5 คน
๓. ราษฎรที่มีความยากจนและประสบภัยหนาว 150 คน

6.      ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจอมทอง ทุกคนมีส่วนรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

๒. นักเรียนที่ร่วมโครงการ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือสังคม และเป็นการสร้างเจตคติที่ดี รู้จักการแบ่งปันน้ำใจและความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยแก่พี่น้องร่วมโลกเดียวกัน

๓. ราษฎรที่มีความยากจนและประสบภัยหนาว  ได้รับผ้าห่มกันหนาว สิ่งของในการดำรงชีวิต

๔. เป็นการส่งเสริมความสามัคคี การทำงาน ภาวการณ์เป็นผู้นำและการทำงานรวมกันเป็นหมู่คณะ

7.       งบประมาณของโครงการ

รายการ งบประมาณ(บาท)
๑. ค่ารถโดยสารเหมาจ่าย 10,000
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

8.      การติดตามประเมินผล

๑. จากการประชุมสรุปการดำเนินงาน

๒. แบบสอบถาม

โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s