ประกาศผลโควตา มรภ.ลำปาง 56 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจอมทองที่สอบติดโควตามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลโควตา มรภ.ลำปาง 56 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจอมทองที่สอบติดโควตามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา  2556

ประกาศผลโควตา มรภ.ลำปาง 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจอมทองที่สอบติดโควตามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา  2556
————————————————————————————————————————————————————-

ประกาศผลโควตา มรภ.ลำปาง 56

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจอมทองที่สอบติดโควตามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 ปีการศึกษา  255

รวมทั้งหมด จำนวน  36   คน

สาขาวิชาการจัดการ    

1. นางสาวกิ่งกาญจน์             ทรัพย์เจริญผล             ม.6/8

2. นางสาวธัญยชนก               เสาร์แก้ว                      ม.6/4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.  นางสาวกาญจนา               ใจวงศ์                          ม.6/8

สาขาวิชานิติศาสตร์

1.  นางสาวจุฑามาศ                ศรีอินทร์                       ม.6/3

2.  นางสาวธันย์ชนก               แสนภิชัย                     ม.6/3

3.  นางสาวปัทมาภรณ์            แดงดง                         ม.6/3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1.  นายฤทธิเกียรติ                  กาวิน                           ม.6/6

2.  นางสาวอัญชนา                 ต๊ะมัง                           ม.6/2

สาขาวิชาภาษาไทย

1.  นางสาวกนกวรรณ             พรมมาทา                    ม.6/4

2.  นายกมล                            อ้ายสืบสาย                 ม.6/4

3.  นางสาวอุบลวรรณ             แกนาง                         ม.6/3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.  นางสาวพรทิพย์                  ต้นสม                          ม.6/2

2.  นางสาววราภรณ์                ตาแก้ว                         ม.6/2

3.  นางสาวสุพรรษา                วรรณศรี                       ม.6/3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.  นางสาวกมลลักษณ์           ปินตาดง                      ม.6/4

2.  นายจิรายุ                           กันยานันท์                   ม.6/3

3.  นางสาวธวัลรัตน์                เบี้ยวบรรจง                 ม.6/2

4.  นางสาวนิดาพร                  กันทะโล                      ม.6/2

5.  นายพิทักษ์                         ยะท่าตุ้ม                      ม.6/3

6.  นางสาวภัทราวรรณ            อินทหลุก                     ม.6/3

7.  นางสาววันวิสา                   ฟูงฟู                             ม.6/3

8.  นางสาวสรัลพร                   ทินวล                           ม.6/3

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.  นางสาวพิมพ์นภัส              ไชยเดช                        ม.6/2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.  นางสาวจิรัชยา                   แสนสีอ่อน                   ม.6/3

2.  นางสาวณัฏฐา                   หาญเสนา                    ม.6/3

3.  นางสาวเบญจมาภรณ์       อินต๊ะยศ                      ม.6/3

4.  นางสาวปิติพร                    วงค์กาจ                       ม.6/3

5.  นางสาววิสสุตา                  สำราญศรี                    ม.6/2

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1.  นายเฉลิมพล                      ตุ้มปามา                      ม.6/2

2.  นายมนัสเทพ                      คำเวโล                        ม.6/2

 

——————————————————————————————————————————————————————

คณะครุศาสตร์  หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาเคมี

1.   นางสาวขวัญจันทร์            พงษาเทศ                    ม.6/4

2.   นายณัฐวุฒิ                       วงค์จันทร์ตา                ม.6/2

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

1.  นายภาณุวิชญ์                   โปธายี่                         ม.6/4

2.  นายอนันต์                          เซงกะแซ่                     ม.6/2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.  นางสาวรุ่งนภา                   วงศ์นันตา                    ม.6/3

สาขาวิชาสังคมศึกษา

1.  นางสาวกรรณิการ์              ชมภูศรี                        ม.6/3

 

ที่มา : งานแนะแนว ร.ร.จอมทอง สพม. เขต 34

         11  ม.ค.  2556

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s