ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556

ขอร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาษาจีน 2556
โครงการ  จิตกุศล  แรงบุญ แรงรัก แรงศรัทธา แรงปรารถนาร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนจอมทอง :อาคารเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล 2556 :
1.ศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง/ผู้ปกครองนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน
2.ผู้มีจิตกุศล
3.ผู้มีจิตแรงบุญ
ร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนจอมทอง
4.ผู้มีจิตแรงรัก
5.ผู้มีจิตแรงศรัทธา
6.ผู้มีจิตแรงปรารถนา
สร้างอาคารเรียน  4 ห้องเรียนใหญ่ (ห้อง 8 เมตร คูณ   16 เมตร รวม    512    ตารางเมตร พื้นที่บันได  ห้องน้ำ  72 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมด    584 ตารางเมตร) ราคา  4,500,000  บาท   รับบริจาค 3,000   ทุน ทุนละ 1,500 บาท(สมัครใจ  แจ้งความจำนง  ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่)
เริ่มโครงการ   1  มิถุนายน  2556 – 31  ธันวาคม  2556   เริ่มก่อสร้าง    9 กันยายน   2556
โรงเรียนมีเป้าหมายในการรับบริจาค จำนวน 3,000 กองทุน ๆ ละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยส่งธนาณัติในนามผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา               อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง                        เลขที่ 526-0-46202-5 ชื่อบัญชี อาคารเรียนภาษาจีนสู่สากล

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนครูและบุคลากร 115 คน มีนักเรียน จำนวน 2,100 คน โรงเรียนจอมทองเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โรงเรียนโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร และโรงเรียนจอมทองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนจอมทองมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง รู้จักคิดวิเคราะห์ แนะแนว เลือกปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย และก้าวไกลสู่สากลในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนจอมทองได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาจีนเพราะในอนาคตอันใกล้การติดต่อ ประสานสัมพันธ์ในทุกด้าน ๆ กับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีประชากรมากที่สุดในโลก จะต้องมีการติดต่อ ประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ  โรงเรียนจอมทองจึงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนได้ศึกษาเรียนรู้ เตรียมตัวด้านภาษาจีนในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนจะต้องมีปัจจัยหลายประการที่จะเอื้ออำนวยให้การเรียนภาษาจีนมีคุณภาพ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน ครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอน เป็นต้น

โรงเรียนจอมทองจึงจัดทำโครงการจิตกุศล แรงบุญ แรงรัก แรงศรัทธา แรงปรารถนา ร่วมสร้างบุญแก่นักเรียนโรงเรียนจอมทอง: ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล 2556 : อาคารเรียนภาษาจีน เป็นอาคารเรียนขนาดห้องเรียน 8 * 16 เมตร (4 ห้องเรียน) ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 4,500,000 บาท                  (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการดำเนินการโดยโรงเรียนมีเป้าหมายในการรับบริจาค จำนวน 3,000 กองทุน ๆ ละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยส่งธนาณัติในนามผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา               อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง                        เลขที่ 526-0-46202-5 ชื่อบัญชี อาคารเรียนภาษาจีนสู่สากล
ดังนั้นโรงเรียนจอมทองจึงขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์จากท่านและคณะโปรดพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าว หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือและพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และคณะจงประสบความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอญ

 

โครงการจิตกุศล

แบบแจ้งความประสงค์ร่วมสมทบทุนโครงการจิตกุศล แรงบุญ แรงรัก

หน_งส_อความอน_เคราะห_

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s